Město Kelč
Město Kelč

Historie

-

Anotace: Záhorská kronika - Duben 1932
Mgr. Dr. Stan. Zela, Olomouc
 O starodávných artikulích ševcovského cechu města Kelče

Item též telecí kůži beze všech kazý, z níž se skrájeti mají čtvery střevíce : první vazové babské po starodávnu s červeným pontem a bílým šemrýnem, druhé panenské, též s červeným pontem a s bílým šemrýnem a třemi knoflíky po starodávnu, třetí pupkové, též s červeným puntem a s bílým šemrýnem po starodávnu, čtvrté vojsové a obecnější s černým puntem a černým šemrýnem o jednom podešvu s ouklady : než ty troje první o dvou podešvu.

Takové kůže má sobě dobře vypraviti a vymazati, nežli by měl řemeslo ukazovati a je před cechmistry a mistry ukázati, budou-li hodné k tomu. A uznajíc to, aby to řemeslo ukazoval a z nich krájel, když by se jemu den jmenoval, a to v jednom týhodni bude povinen skrájeti si i ušíti, ušijíc povinen bude to v plném cechu ukázati. Bude-li hodné ušité, má se od něho přijíti. Pakliž by hodné nebylo, přijato od něho býti nemá. A tak když to všechno pořádně vykoná, povinen bude mistrům svačinu při slavnosti Božího Těla udělati, jakž to pořádek při jiných řemeslech jest, dva funty vosku, jeden zlatý dva groše povinen dáti do cechu. A tak bude za mladšího mistra dosazen a povinen v cechu posluhovati jiným starším mistrům, dokudž by se jiný mladší neosadil. Když by toho potřeba kázala, na výroční a jinší svátky v kostele svíce aby rozžíhal a měl-li by pak po nějaké pilné potřebě odejíti má se mistru mladšímu opověděti a jemu poručiti, aby ho zastoupil.

Item mistrů syn, který by po otci svém zůstal, není do cechu svačiny ani čeho jiného povinen dáti, jenom čtyry groše bílé. Jestliže by pak odvandrovati chtěl a nemohl by žádného v tom času užíti, aby zaň dokládal, do cechu povinen bude dáti jeden zlatý prve nežli by odvandroval, povinen bude připovědního do cechu dva groše bílé dáti, a chtěl-li by řemeslo dělati, prve se má oženiti.

Item vdova, která by po manželu svém osiřela, pokudž by stavu svého neproměnila, řemeslo může dělati jako jiní mistři a do cechu odbývati jakož toho pořádek jest. A když by se za též řemeslo provdalaž má půl řemesla … jako také i dcera mistrova má toho užíti, když se za též řemeslo provdá.

Item starší mistři přední místa v provdávání aby měli a drželi, mladší usazeni po nich. A pakli byse … vystěhovaného, ten pozůstalý po něm místa nebude moci obdržeti vedle než osazený.

Item jestli by se který mládenec chtěl toho řemesla učiti, má se prve do cechu … zachovalého lože, má se u mistra na vyučování řemesla učiti, tři léta, pořád při tom mistra poslušen býti … Když by od mistra svévolně bez slušné příčiny ušel, jsa již smluven a do cechu přijat, tedy povinen bude mistru podle smlouvy dosti učiniti, se z cechu odstěhovati … Pakli mistr svévolně jej propustil a nedoučil, mistr ten má dáti do cechu, z čeho ten učeň smluven byl. Item žádný mistr nemá než jednoho učně chovati…

Item když by který mistr byl obeslán k nějaké potřebě do cechu, přijíti má. Kterýž by doma zastižen byl, nemá nikam odcházeti, leč by se cechmistrem opověděl, pod pokutou jednoho funtu vosku do cechu.

Item kdož by svou věc přednášeti chtěl, má uctivě před cechmistry předstoupiti a svou potřebu oznámiti a jináč mlčeti pod pokutou tří grošů.

Item (mají se v cechu) mistr i tovaryš řádně, poctivě míti a poslušenství zachovati, pod pokutou jednoho funtu vosku do cechu.

Item kdož by z mistrů při tom shromáždění neb z tovaryšů jeden druhého … ten aby z kázně mistrů odtud puštěn nebyl, leč čtyři groše do cechu položí.

Item jestliže by různice mezi mistry aneb tovaryši sváda povstala, to aby cechmistři z řemesla volení urovnávali, a kdož se hádají přestati mají na výroku cechu pod pokutou jednoho funtu vosku. Pakli by toho neučinili a uznání mistrů sobě lehce vážili, svrchu psanou pokutu aby složili a na cechu dosti měli.

Item když by Pán Bůh na některého mistra smrt dopustil, neb mistrová, tovaryš a čeládka zemřela, má se cech obeslati a tělo mrtvé poctivě k hrobu doprovoditi, jakž obyčej jest jiných řemesel. A když by k obeslání nepřišel, povinen jest do cechu pokutou dva funtů vosku trestán býti kázní podle svolení všech mistrů.

Tomu na svědomí my nahoře psaní cechmistři a všichni mistři nového řemesla ševčovského pečeť cechovní k listu tomuto dali isme přitisknouti a zavěsiti.

Datum v města Kroměříži 14. dne novembris (listopadu) léta Páně tisícího pěstitého padesátého.

Milada Davidová

 

Datum vložení: 7. 2. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2003 0:00
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota

26.8.2021 09:57

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C