Historie

-

Anotace: Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
--------------------------------------------------------------------------------


Z prvních dob hradu Šaumburka

Pan Mikuláš, rytíř biskupa (dominus Nicolaus miles episcopi) je uveden mezi svědky na listině biskupa Bruna, dané a psané v Osoblaze roku 1279 (Codex Moraviae IV. 231) a na listině téhož biskupa, dané a psané v Mohelnici roku 1279, kdy biskup Bruno byl v Olomucensis et Preroviensis provinciarum vicedomininus neboli správce olomouckého a přerovského kraje za mezivládí, nastalého po smrti krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli dne 26. srpna roku 1278 (Codex Moraviae IV. 231-233).
Od biskupa Bruna měl Mikuláš ze Šaumburku i listinu založení (litteras locationis) si Brunova, o které se dovídáme pouze z jejího potvrzení roku 1297 ( Codex Moraviae V. 77) .
Biskup Bruno za Schauenburgu zemřel dne 18. února roku 1281.
Pětileté interregnum, které trvalo od smrti krále Přemysla Otakara II. dne 26. srpna roku 1278 do nastoupení na trůn jeho syna Václava roku 1283 ( král Václav II. přijel roku 1283 na Moravu a předsedal zemskému soudu v Brně), povzbudilo část moravské ( zejména opavské) šlechty k útokům na statky olomouckého biskupství a premonstrátského kláštera Hradiště u Olomouce. Ještě biskup Bruno odrazil na sklonku svého života takový útok ze strany Alberta ze Šternberka, který však nahradil způsobené škody a 
smířil se s biskupem i s hradišťským opatem dne 9. ledna roku 1281 ( Codex Moraviae IV. 242-244, V. 110).
Hůře bylo za Brunova nástupce biskupa Dětřicha. Mezi útočníky byla šlechta z Opavska : Beneš z Branice na Krnovsku, syn Beneše de Czwilin neboli z Cvilína, znojemského purkrabí, sťatého roku 1265 pro nevěru králi, Beneš ze Štítiny východně od Opavy, syn Dersislava, Vok a Beneš syn jeho z Kravař.
V souvislosti s těmito událostmi setkáváme se také se jménem Mikuláše ze Šaumburka.
Vir nobilis Nicholaus de Schowenburg, urozený muž Mikuláš ze Šaumburka je uveden mezi svědky na listině, dané a psané v Opavě dne 28. srpna roku 1282, ve které dosvědčuje opavský kníže Mikuláš, že pan Beneš
z Branice, syn zemřelého purkrabí Beneše de Czwilin, dal olomouckému biskupu Dětřichovi za způsobené škody důchody ve své vsi, řečené Bycow neboli Býkov a položené v kraji Opavském. Jako Benešovi přátelé neboli spojenci uvádějí se v listině Vok z Kravař a pan Zbislav, bratr jeho de Kuth (Codex Moraviae IV. 272-273). Beneš, řečený z Branice, měl za manželku Alžbětu. Z tohoto manželství vzešel syn Vok a dcery Adélhaidis a Obgyczka ( IV. 348,357,358). Beneš byl potom velikým příznivcem premonstrátského kláštera Hradiště u Olomouce.
Vir nobilis Nicholaus de Schowenburg, urozený muž ze Šaumburka je uveden mezi svědky také na listině, dané a psané v Opavě dne 27. srpna roku 1282, ve které svědčí opavský kníže, že Beneš de Schytin neboli ze Štítiny, syn zemřelého pana Dersislava, dal olomouckému biskupu Dětřichovi za způsobené škody svou ves jménem Skorotín s celým příslušenstvím v kraji Přerovském ( in districtu Preroviensi) na Příborsku. Při tom se jmenují jeho bratři Vok a Jaroslav a jeho spojenci pan Vok z Kravař a pan Zbyslav, bratr jeho a Blud z Jičína ( IV. 271-272).
Vok a Jaroslav, bratří Beneše ze Štítiny, uvádějí se ještě později ( IV. 355,372,402).

Pokračování příště. Vyhledala Milada Davidová

Datum vložení: 3. 3. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 3. 2006 0:00
Autor: Super Admin