Historie

-

Anotace: Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
 


Z PRVNÍCH DOB HRADU ŠAUMBURKA

Jeho nástupcem stal se Konrád. Za něho byl v letech 1320 až 1325 pořízen seznam vasalů olomouckého biskupství (vydal Lechner I. 3-8).
Seznam obsahuje i léna a jejich držitele v kraji kelečském (I. 7.8). Byl pořízen podle informací, které dali biskupovi Konrádovi vasalové kelečského kraje (per vasalios Kelczenses).
V tomto seznamu uvádí se oficium purgraviatus in Schauburch, což se rovná purkrabskému úřadu na hradě Šaumburku.
Mimo to vypočítává seznam řádu Burgmannů, kteří měli za udělená léna bydlet na Novém hradě (in Novo astro residere) pro jeho vojenskou ochranu a obranu.
Mikeš Schenk držel za takovou službu na Novém hradě ves Rouské, ves Komárné měl tehdy pan Franco, bratr Jenče, jemuž dal tuto ves ještě biskup Dětřich, aby za ni bydlel na Novém hradě, otec pana Franka Mikuláš měl ve Staříči u Místku čtyři lány, za které také kdysi bydlel na Novém hradě (nesedit in Novo astro), stejnou službu konal i za ves Provodovice, za Choryni s příslušným statkem byl Mikuláš, Frankův otec, povinen sloužit olomouckým biskupům cum duobus dextrariis, dvěma koni. Franko držel také dva lány před městem Kelčí (ante civitatem Kelcz) a držel je po svém otci Mikulášovi, který se jich jako tehdejší purkrabí a fojt v Kelči ujal mocí. Na Choryni uvádí se Frank roku 1321(Kodex Moravice VI. 136).
Za biskupa Jana vyvinula se tedy situace tak, že hrad Šaumburk se stal správním střediskem celého kelečského kraje (jeho biskupských statků), zatím co Nový hrad (Novum castrrum) byl čistě vojenským opěrným a obranným bodem, což ovšem nevylučuje vojenskou posádku i na hradě Šaumburku.
Víme-li bezpečně, že za biskupa Konráda byl na hradě Šaumburku purkrabský úřad (oficium purgraviatus), neznáme z té doby ani jednoho purkrabí jménem.
Už bylo řečeno, že v nijaké souvislosti s hradem Šaumburkem u Kelče nebyl Bedřich mladší, řečený de Schomburg, který po roce 1278 držel Moravskou Třebovou, potom z ní byl vypuzen brannou mocí a pocházel ze Šaumburka neboli Schönberga u Kadaně v Čechách.Také synové tohoto Bedřicha neměli nic společného se Šaumburkem u Kelče. Byli to Bedřich, Heřman a Friczko, bratří de Schonenberg, jak se uvádějí roku 1319 (Kodex Moravice VII. 809). Roku 1326 jsou zváni Fredericus, Feik et Hermannu, filli guondam Friderici de Somburk, fratres laici Pragensia diocesis jako hubitelé kláštera svaté Kláry ve Znojmě a jeho statků (Kodex VI. 248).
Her Herman von Schonburc genant von Schönenbergk Herr zu Kumathaw roku 1348 (Kodex VII. 410,629). Z dějin biskupského hradu Šaumburka u Kelče třeba vymýtit tento rod úplně a navždy.
Také není možno souhlasit s názorem, který ztotožňuje, třebas jen v podobě pravděpodobnosti, Novum castrum, Nový hrad z listinného dokladu roku 1307 s pozdějším biskupským hradem Schauensteinem neboli Šostýnem u Kopřivnice na Příborsku (Řehoř Volný, Die Markgrafschft Mähren, VI. 717).
Olomoucký biskup Konrád zemřel dne 8. srpna roku 1326.

Pokračování příště. Vyhledala : Milada Davidová

Datum vložení: 28. 8. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 8. 2006 0:00
Autor: Super Admin