Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Územní plán Kelč - úplné znění po vydání změny č. 1

Územní plán Kelč- úplné znění účinnost

Textová část Územního plánu Kelč úplné znění po vydání změny

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres VPS, opatření a asanací

Textová část odůvodnění Územního plánu Kelč

Textová část odůvodnění změny č. 1 Územního plánu Kelč

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Posouzení Územního plánu Kelč z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

Posouzení vlivu koncepce Územního plánu Kelč na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Stanovisko k "Vyhodnocení vlivů územního plánu Kelč na životní prostředí a veřejné zdraví" a k "Posouzení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti".

Územní plán Kelč - Změna č. 1

Opatření obecní povahy č. 1/2019 - účinnost

Textová část návrhu změny

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres VPS, opatření a asanací

Textová část odůvodnění změny

Textová část odůvodnění změny - srovnávací text

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres základního členění území - úplné znění územního plánu po vydání změny

Hlavní výkres - úplné znění územního plánu po vydání změny

Výkres VPS, opatření a asanací úplné znění územního plánu po vydání změny

 

Návrh OOP Změna č. 1 územního plánu Kelč - červen 2018

Textová část návrhu změny-výrok

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Textová část - odůvodnění

Textová část návrhu změny-srovnávací text

Koordinační výkres

Širší vztahy

Výkres předpokládaných záborů ZPF

Výkres základního členění území po změně č.1

Hlavní výkres-předpokládaná podoba po změně č.1

Výkres veřejně prospěšných staveb po změně č.1

Návrh opatření obecné povahy změna č.1

 

 

Územní plán Kelč - Změna č. 1 - návrh opatření obecné povahy - červenec 2017

Návrh opatření obecné povahy

textová část návrhu změny ÚP

výkres základního členění

hlavní výkres

výkres VPS, opatření a asanací

textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP zpracování projektantem

srovnávací znění textové části návrhu ÚP

výkres předpokládaných záborů půdního fondu

koordinační výkres

širší vztahy

předpokládaný stav výkresu základního členění po vydání změny

předpokládaný stav hlavního výkresu po vydání změny

předpokládaný stav výkresu VPS, opatření a asanací po vydání změny

 

Územní studie U9 lokalita BI 29 Lhota u Kelče

širší vztahy

komplexní urbanistický návrh

návrh parcelace

prostorová regulace

vodní hospodářství

energetika spoje

koordinační výkres

textová část

 

Územní studie U1 lokalita "Bystřická" - úprava r. 2016

situace 1 - prostorová regulace

situace 2 - urbanistické a dopravní řešení

srovnávací text - textová část

úprava X 2016 - textová část

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kelč v uplynulém období 10/2012 - 6/2016:

zde ke stažení

 

Projekt vyhotovení nového plánu pro naši obec v celkové hodnotě 984.000 Kč byl podpořen z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 888.000 Kč. Finanční prostředky dotace byly poskytnuty z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 754.800 Kč a ze státního rozpočtu ve výši 133.200 Kč.

IOPEUMMR

Opatření obecné povahy č 1 2012 ÚP Kelč

Posouzení vlivů ÚP na významné lokality

Posouzení ÚP z hlediska vlivů na ŽP

Odůvocnění grafická část

Stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce

Odůvodnění textová a tabulková část

příloha č 2 grafická část

příloha č 1 textová část

Stanovisko KÚ ZK