Podpořené dotační programy

Projekt: "Obnova lesních porostů po kalamitě"

je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 jsme realizovali projekt „Obnova lesních porostů po kalamitě “. Základním smyslem projektu bylo provést úspěšnou rekonstrukci postižených porostů do 40 let věku a založit nové porosty, které dají základ trvale udržitelnému hospodaření na lesním majetku. Při obnově lesního potenciálu došlo k odstranění poškozených lesních porostů, zalesnění dřevinami a výstavbě ochranného oplocení daných porostů. Výsledkem projektu jsou porosty pestřejší dřevinné skladby, u kterých je předpoklad, že budou lépe odolávat měnícím se klimatickým podmínkám. Obnovou poškozených porostů došlo ke zlepšení produkčního potenciálu a všech ostatních funkcí lesa.

více zde: publicita (72.85 kB)

LADCE:

Fond malých projektov: "Zachovanie kultúrneho dedičstva od Ladiec po Kelč"

více zde: Publicita (171.34 kB)

Projekt: "Stavba chodníku podél silnice III/4392 v obci Kelč"

je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na vybudování tří úseků nových bezbariérových chodníků o celkové délce 313,83 m v intravilánu města Kelč, k. ú. Kelč - Nové město.
více zde

Projekt: „Rozšíření výukových pavilónů v MŠ Kelč“

více zde

Projekt: "Prohloubení kvality a účinnosti plánování sociálních služeb v mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko"

více zde

 

Projekt: Protipovodňová opatření města Kelč

Projekt obsahuje dodávku a montáž varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a následnou digitalizaci povodňového plánu. Cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

více zde

 

Odstranění havarijního stavu mostu v obci Komárovice

 

Chodník u kina v obci Kelč

Akce: Chodník u kina v obci Kelč
Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010112
Celkové náklady: 1 138 375,84 Kč
Dotace 95 % z uznatelných výdajů: 1 073 973,80 Kč
více zde

Sýpka v Kelči - obnova, oprava krovu a střechy

MK-II.etapa, MK-III.etapa, ZK-2019

Nákup dopravního automobilu pro JPO 5 Kelč Lhota

více zde

Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II

více zde

Tepelně technické úpravy objektu MěÚ Kelč

více zde

Za zajímavostmi města Kelč a obce Ladce

více zde

Tepelně technické úpravy části objektu ZŠ Kelč

více zde

Terénní úpravy parcel č.1060/3, 1066, 1375 - výstavba mokřadu

více zde

Revitalizace zeleně sídlišť v Kelči

více zde

Obnova polních cest a výsadby stromořadí na Strážné

více zde


ROP Střední Morava

"Projekt Stavební úpravy náměstí v Kelči je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu .pro regionální rozvoj"


Evropská unie a Ministerstvo životního prostředí

Město Kelč podporuje separaci bioodpadů

Měst Kelč se zapojilo do společného projektu s názvem „Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko II“ (reg. č. projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008447), který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření separace biologicky rozložitelných odpadů v 8 obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Kromě města Kelč tak budou kompostéry vybaveny také domácnosti v obcích Jarcová, Krhová, Kunovice, Lešná, Oznice, Police a Valašské Meziříčí. Rozdáno zde bude celkem 1 090 kusů domácích kompostérů. Nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálních odpadů je předpokládána až na 629,47 tun.