Město Kelč
Město Kelč

Historie

-

Anotace: Záhorská kronika,listopad 1931
Antonín Svěrák
 


Jak se naši bránili
IV.


Roku 1553 zemřel biskup olomoucký Jan XVI. Doubravský, rytíře Skály, rodák plzeňský. Dle Schwoje byl rádcem Maxmiliána I., Sigmunda Polského, Ferdinanda I., Karla V. Byl předsedou soudu, který sestavil Ferdinand I. ku potrestání stavů českých, že mu odepřeli pomoc pro bratra Karla V. v Německu proti protestantům. Jako voják a diplomat zdržoval se na dvorech královských téměř nepřetržitě, což přirozeně vyžadovalo hodně peněz kvůli reprezentaci a ty pak sháněl , kde se dalo. Tím se nám aspoň částečně osvětlí četná příkoří, jež bylo Kelečákům za jeho panování snášeti a kvůli kterýmž vypravili zvláštní poselstvo s listem ke kapitule olomoucké, aby příkoří na nich nespravedlivě spáchaná odstraněna byla.

List je zajímavý, jak svým věcným obsahem, tak i slohem a uveřejňují jej doslovně na paměť budoucím.

List zní :
Vaše milost, páni naši milí, vaším milostem pán Bůh rač dáti dobrý den.
Vaše milost, páni naši milí, poněvadž pán Bůh ráčil jeho milost, pána našeho slavnej paměti, z tohoto světa povolati, a vaše milost páni z kapituly na ten čas ráčíte pány našimi býti ve všelikej ochraně potud, pokud byste nám pána vyvoliti neráčili, i z příčin náležitých a vší obci potřebných k vaší milosti se utíkáme a za opatření všechna obce kelecká prosíme totižto v těchto potřebách :
Nejprve vaší milosti oznamujeme, že předešlých let jeho milost pan Jan, biskup slavnej paměti pán náš, ráčil jest dáti pivovar v městě ustaviti a pivo na výstav k užitku svému ráčil dáti vařiti nám městu na nemalou škodu a záhubu živnostem našim městským, kteréhož pivovaru od starých pamětí žádný nepomní, aby pán dědičný měl v Kelči pivo vařiti dáti k výstavě na škodu města, než jeho milost pán nebožtík ráčil jest nám jako pán maje moc, ustaviti dáti.
To, co my na onen čas u jeho milosti vyprositi nemohli, aby ten pivovar změněn byl, i k vaší milosti v tom za opatření, protož i nyní vaši milost prosíme jakožto pánů svých a opatrovníků, že nás v tom ráčíte chudú obec milostivě opatřiti, aby ten pivovar zkažen byl, aby páni potomní od vaší milosti nám vyvolený, překážky živnostem naším tím pivovarem činiti neráčil.
Také vašim milostem toto oznamujeme, že let předešlých jeho milost pán slavnej paměti ráčil nám rozkázati, abychom berni v zemi svolenú na Kroměříž poslali. Kdež jsme tak učinili a jeho milosti jako poslušní berní poslali, a potom v zemi z výpravy drábů sešlo a takové berně v zemi na jiných panstvích lidem a městům vráceny sú, a naše berně obecní při jeho milosti zůstala až posavád. Když jsme jeho milost prosili za vrácení tej berně, ráčil nám dáti odpověď, že jsme v Kelči chudí (tj. poddaní) a že nám to jeho milost pro příští dávky zachovati ráčí, kteréžto berně suma byla 43 zl. podle paměti obecní. Protož vaši milost taktéž prosíme jako pánů našich milostivých, že nám v té věci opatřiti ráčíte, aby nám ta berně chudej obci vrácena z důchodů a statku pozůstalém po jeho milosti byla.
Také vašim milostem oznamujem, že let pominulých kněz Valentin, farář hulínský, na nás obec nespravedlivě vepsal v rejstra panská 32 groší, kterýž peníz slove hřivna cestní, kterých jsme nebyli a nejsme povinni vydávati než poctu, když bychom který rok potřebu u jeho milosti znali potřeby obecní jednati, tedy za obyčej předkové mívali jeho milosti poctu takovou sumou dáti, ale pokud potřeba obecní nebyla , nebyly jsou povinni tej sumy jeho milosti dávati , a on to kněz Valentin zapsal na nás, chudú obec, za důchod stálý. Protože vaši milost prosíme jako pánů našich milostivých , že nám v tej dani sprostiti ráčíte , aby potomní páni nás v tej dani nepotahovali, abychom podle rejster to spravovati měli než podle starých předků. K vašim milostem rádi se chovati chcem ve všem spravedlivě.
Také vašim milostem oznamujem, že máme hory svobodné šaumburské k sekání staviva a paliva, což komu potřebí v obci avšak proto překážku máme od hajných panských, že těch svobod zbranovati chtí, protož vašich milosti prosíme, že těch svobod chudá obec požívá a do hor z potřeb oznámených každý bez překážky jezditi bude.
Také vašim milostem oznamujeme, že jsme měli svobody před lety v šencích všelijakých, na čemž jsme živnost svú znali, a jeho milost pán nebožtík ráčil nám zaručiti, abychom opavský piv nešenkovali, z čehož jsme totiž toho šenkování opavských piv nejvíce město opravili a sruby okolo města zdělali. Protož vaši milost prosíme, že při těch svobodách starobylých zachování budeme bez překážky potomních pánů.

Protož tyto artykule vašim milostem dodané sú z vůle vší obce keleckej a pro dověření toho jest k těmto artykulám pečeť městská přitlačena.
Datum artykulí v neděli po sv. Michalu léta 1553.
(V Kelči dne 1. října 1553).

Purkmistr i rada
i všecka obec kelecká.

Doslov.

Jak deputace pochodila není přesně známo. Toliko z listu biskupa Marka z roku 1555 se dovídáme , že se městské obci pro vždy přenechává panský pivovar se vším zařízením a právem pivo vařiti, lidu šenkovati a okolním fojtům dodávati za poplatek 6 zl. ročně.
O ostatních stížnostech není mě známo. Roku 1561 pozvala sice kapitula obec Kelč, aby vyslala deputanty na Hukvaldy k vyjednávání, ale co se tam projednávalo , neví se.
Pro nynější dobu zajímají se Kelečtí ovšem nejvíce o bývalé svobodné hory šaumburské zvané Klínec (250 měřic), ale marně, prý mají prokázati, že se Kelč někdy s biskupem o ty hory soudila – tak bylo řečeno deputaci – což ovšem prokázati nelze, neboť té doby byl biskup svrchovaným pánem nad svými poddanými a co on nařídil, proti tomu nebylo odvolání.

Milada Davidová

Datum vložení: 1. 4. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2005 0:00
Autor: Super Admin

Mobilní aplikace

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Hlášení závad

Hlášení závad

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota

26.8.2021 09:57

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C